Komp u ter hulp. Instelling voor kort beroepsonderwijs 

Nog meer ruimte voor samenwerking vo/bve

Route 2 
Uitbesteden VO leerlingen aan een BVE instelling zoals Komp u ter hulp.

In deze publicatie vindt u informatie over het bieden van maatwerk aan leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) als een van de manieren om schooluitval tegen te gaan. Samenwerking tussen scholen voor vo en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) maakt meer maatwerk mogelijk.

Deze brochure is bestemd voor scholen voor vo en instellingen voor bve, en bevat de volgende onderwerpen:

Datum van uitgave: augustus 2007 / ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Modelsamenwerkingsovereenkomst uitbesteding vo-bvo (Word document)

Wat is de Rutte-regeling?

De Rutte-regeling is een maatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tegen uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen. Deze maatregel wordt ook wel 'uitbesteden van leerlingen' genoemd of ĎBesluit samenwerking vo-bve'.

Uitbesteding van leerlingen aan andere school

Bij uitbesteding kan een leerling op een andere school de gelegenheid krijgen alsnog een startkwalificatie te halen. Dit is mogelijk in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve), in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of op een andere school voor voortgezet onderwijs. De leerling blijft tijdens de uitbesteding ingeschreven bij de eigen school. Uitbesteding geldt alleen voor scholen die geld krijgen van de overheid. De uitbestedingregeling van leerlingen is geregeld in het Besluit samenwerking vo-bve.

Doelgroepen leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo)

Uitbesteding is mogelijk voor verschillende groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs:

Routes voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo)

In totaal zijn er zes routes beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die via uitbesteding hun diploma of startkwalificatie willen halen:

Verantwoordelijkheden en rechten van scholen en leerlingen

Tijdens de uitbesteding blijft de leerling ingeschreven bij de eigen school voor voortgezet onderwijs die verantwoordelijk blijft voor de leerling. De ontvangende school is verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Bijvoorbeeld dat het vak waarvoor de leerling is uitbesteed, goed wordt gegeven.
Bij uitbesteding aan het vavo van een bve-instelling (route 4a, 4b en 5) valt de leerling onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De instelling moet zich houden aan de voorschriften die onder deze wet vallen. De eigen school draagt de verantwoordelijkheid alleen over, als de leerling definitief overstapt naar de ontvangende school. De leerling schrijft zich dan uit op de eigen school.

Leerlingen behouden bij uitbesteding hun rechten. Bijvoorbeeld hun recht op gratis schoolboeken. Ook blijft u als ouder kinderbijslag ontvangen. Zakt de leerling echter onder het minimaal aantal te volgen klokuren per kwartaal (213 uur), dan stopt de kinderbijslag. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie

Meer informatie over de samenwerking tussen scholen en de verschillende routes die leerlingen kunnen volgen, vindt u in de brochure 'Nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve'. Hier leest u ook aan welke voorwaarden de uitbesteding moet voldoen en in welke gevallen een leerling niet mag deelnemen aan een bepaalde route.