Home

Waarom een monumentaal pand?

Verbouwingskosten bestaande gebouwen
Toelatingen met bouw naar CIBG Wanneer een zorginstelling gaat (ver)bouwen of een aanpassing wil in de bestaande bouw, dan moet de aanvraag voor een toelatingswijziging voortaan naar het CIBG in plaats van het ministerie van VWS. Het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) gaat per 1 januari 2007 de toelatingen met bouw verstrekken, zoals geregeld in de Wet Toelating Zorginstellingen WTZi. Het vaststellen van prioriteiten voor de bouwaanvragen blijft onder verantwoordelijkheid van de beleidsafdelingen Curatieve Zorg (Cz) en Langdurige zorg (Lz) van VWS.
www.wtzi.nl  & www.cibg.nl
 

AWBZ ministerie VWS
OGGz-activiteiten naar Wmo Om verloedering en overlast aan te pakken en meer zorgmijders zoals dak- en thuislozen en verslaafden, in de zorg te krijgen gaat er 1 januari 2007 60,6 miljoen euro uit de AWBZ naar de Wmo voor OGGz-activiteiten (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Dat wil zeggen, gemeenten krijgen zelf mogelijkheden om deze groep te bereiken (signaleren, opsporen, contact leggen en contact houden). De 43 centrumgemeenten in Nederland krijgen de beschikking over het budget, omdat zij ook al de specifieke uitkering voor maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid ontvangen.

Verdeling in 2007 van de OGGz-middelen

De verdeelsleutel voor de middelen, die m.i.v. 1 januari 2007 aan de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid worden toegevoegd voor activiteiten op het terrein van de OGGz, bestaat uit de volgende verdeelmaatstaven:
30 % via het aantal inwoners;
40 % via de gewogen maatstaf aantal inwoners met een laag inkomen;
12,5 % via het aantal uitkeringsgerechtigden;
12,5 % via aantal 15-30 -jarigen jongeren (speciaal ontwikkelde maatstaf);
5,0% via het aantal minderheden.  
De toepassing van deze sleutel leidt tot het percentage van het budget van de € 60,6 mln. Dat in 2007 aan een centrumgemeente wordt uitgekeerd. In bijlage 1 bij deze brief heb ik de verdeling per stad opgenomen. Bijlage 2 bevat een nadere omschrijving van de activiteiten op het terrein van de OGGz waarvoor deze middelen bedoeld zijn. De middelen zijn vrij besteedbaar.

Grotestedenbeleid
Het Grotestedenbeleid III stuurt op resultaten aan de hand van outputdoelstellingen en indicatoren zoals overeengekomen met de steden in de zogenoemde Meerjaren OntwikkelingsProgramma’s (BZK, april 2004). Voor het terrein van de maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en oggz zijn de eisen van toepassing in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) ‘Sociaal, Integratie en Veiligheid’ (SIV). Deze uitkering - waarvan de uitkeringen voor maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang deel uitmaken - gaat naar het gemeentefonds. Binnen de grenzen van deze uitkering kan er met gelden worden geschoven. De BDU SIV wordt verleend voor de periode 2005-2009

Wijzigingen AWBZ en WMO vanaf 2007-2008
Forensische psychiatrie naar Justitie Het ministerie van Justitie gaat vanaf 1 januari 2007 psychiatrische zorg inkopen voor mensen die door de rechter zijn veroordeeld tot psychiatrische behandeling, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg. Voorheen werd deze zorg uit het budget van de AWBZ gefinancierd. De uitvoering van een vonnis met psychiatrische zorg valt echter onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Daarom is ervoor gekozen het budget en de verantwoordelijkheid voor het contracteren van psychiatrische zorg bij Justitie onder te brengen. Hiervoor moeten wel wet- en  regelgeving worden aangepast en komt er een eigen inkooporganisatie. Tijdens het overgangsjaar 2007 blijft Justitie voorlopig gebruik maken van de zorgkantoren die AWBZ-zorg inkopen. In 2008 start Justitie met de eigen inkooporganisatie.